Passend onderwijs en onze school

Onze school maakt samen met alle (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis deel uit van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (http://www.wsns3801 .nl) vindt u uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband. Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs in de wet verankerd.

Wat betekent passend onderwijs en hoe organiseert IKC Erasmus goede ondersteuning?

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning biedt. Op onze school verzorgen wij onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hen hun mogelijkheden te benutten.

Basisondersteuning

Kinderen zijn in hun ontwikkeling verschillend, zowel in mogelijkheden als in tempo. Een groot deel van de verschillen tussen leerlingen kan worden opgevangen binnen het groepsplan. Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, wordt instructie/verwerkingsstof en -tijd aangepast. Wanneer leerlingen een grote achterstand hebben in de leerstof (groter dan een leerjaar) kan ook de inhoud van de lesstof worden aangepast. In dat geval wordt er voor een leerling een ontwikkelingsperspec-tief opgesteld. De school kent voor leerlingen, die extra leerstof aankunnen, ook een verruimd leerstofaanbod.

Gedurende het schooljaar heeft de intern begeleider drie maal per jaar een groepsbespreking met de leerkracht Tijdens deze besprekingen komen diverse aspecten van de leerlingen aan de orde: de toets resultaten, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wanneer leerkrachten vastlopen met een leerling, zal de leerkracht aan de hand van een groeidocument overleggen met de intern begeleider. In het groeidocument noteert de leerkracht zijn/haar zorg omtrent de leerling, de gepleegde acties en de hulpvraag naar de intern begeleider. De intern begeleider helpt met het opzetten van een plan van aanpak, dat de leerkracht vervolgens zelf in de klas uitvoert binnen het groepsplan. Als het nodig is, worden ondersteuningsacties (genoteerd in het groeidocument) bijgesteld of een stap hoger gelegd bij het vooroverleg van het Ondersteuningsteam. Steeds zal er gekeken worden naar wat het kind nodig heeft. Ouders worden betrokken bij deze stappen en vanzelfsprekend ook bij mogelijke vervolgstappen.

Ondersteuningsteam

Zes keer per jaar wordt er een Vooroverleg Ondersteuningsteam (VOT) gehouden door de intern begeleider, de medewerker van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat Past’ (onderwijs-specialist) en de gezinsspecialist (Minters).Tijdens dit overleg wordt bekeken welke acties nodig zijn om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte verder te helpen. Hierbij kan gedacht worden aan observatie door de onderwijsspecialist, begeleiding door de gezinsspecialist, onderzoek door de CJG-arts en dergelijke. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld wanneer kinderen in het VOT worden besproken. Als blijkt dat er meer nodig is, worden ouders uitgenodigd om mee te overleggen bij het Ondersteuningsteam.

De Ondersteuningsteambespreking vindt zes maal per jaar plaats bij IKC Erasmus. De samenstelling van dit team bestaat altijd uit dezelfde disciplines zoals hierboven bij het vooroverleg Ondersteuningsteam beschreven plus de directeur van de school. Indien nodig komen daar de leerkracht, ouders, CJG-verpleegkundige, Jeugdzorg en Leerplicht bij. Er wordt besproken welke acties nodig zijn om de leerling verder te helpen, waarbij mogelijk hulp ingeroepen wordt van specialisten binnen het Samenwerkingsverband (bijv. van het SBO of Speciaal Onderwijs Cluster 3 of 4) of extern (bijvoorbeeld cluster 1 of 2, scholen voor leerlingen met lichamelijke beperkingen en dergelijke).

Extra ondersteuning

Wat gebeurt er wanneer leerlingen, ouders en/of school toch vastlopen? Ze kunnen eventueel extra ondersteuning krijgen. Dit overstijgt de basisondersteuning en wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen.

Protocol Dyscalculie

Aan de hand van het landelijk protocol ERWD (Ernstige) Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie) is het protocol van IKC Eramsus tot stand gekomen. Het protocol richt zich op het rekenwiskundeonderwijs aan alle leerlingen op onze school. Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere
individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties.

Meer

Stappenplan dyslexie

De gehele dag door lezen en schrijven we zowel bewust als onbewust. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een boodschappenlijstje, het lezen van ingrediënten op een verpakking, het zoeken naar de juiste route of het lezen van een handleiding. Onze geletterde maatschappij doet bijna constant een beroep op onze lees en schrijfvaardigheid. Goed kunnen lezen en schrijven is dus belangrijk in onze geletterde maatschappij.

Meer

Anti-pest protocol

Als pesten en pestgedrag plaats vindt ervaren we dat als een probleem op onze school voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders. De school heeft een inspanningsverplichting
om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen en is verplicht om pestgedrag aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen pesten
als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd.

Meer

Ondersteuningsarrangementen

Een ondersteuningsarrangement bestaat uit afspraken, middelen en voorzieningen, waarmee een leerling op een lesplek ondersteund wordt. Een arrangement kan plaatsvinden binnen of naast de reguliere school (IKC Erasmus). Dat kan door inzet van middelen, menskracht of deskundigen van buiten de school. Het ondersteuningsarrangement kan ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs plaatsvinden, zoals SBO Kameleon of SO Ericaschool, als blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om het arrangement uit te voeren op IKC Erasmus.

Een arrangement moet aan twee zaken voldoen:

 • de leerling moet erdoor gaan Ieren en zich verder ontwikkelen.
 • de school/het team moet erdoor geprofessionaliseerd worden.

De ondersteuning kan licht zijn en/of kortdurend, maar ook zwaar zijn en/of langdurend. Het ondersteuningsteam op de school (ouders, Intern begeleider, medewerkers van SWV, Minters en CJG en mogelijk andere organisaties) speelt hierbij een belangrijke rol. Zij ontwikkelen de arrangementen of stellen ze samen. Het team stuurt bovendien het voortraject aan (zie basisondersteuning), waarbij zij eventueel kan besluiten tot het onderzoeken van of afnemen van tests bij een leerling. De aanvraag voor een arrangement geschiedt altijd vanuit het ondersteunings-team van de school. Het gaat bijvoorbeeld om extra inzet van mensen, speciale lesmiddelen of (fysieke) voorzieningen op school. Een training op de school van de leerling behoort ook tot de mogelijkheden.

De grenzen aan onze zorg

Bij de plaatsing van leerlingen op onze school vervullen de ‘grenzen aan de zorg’ een belangrijke rol. Deze grenzen zijn niet voor alle scholen gelijk; de scholen beschikken immers over ongelijke mogelijkheden. Op onze school wordt een leerling pas ingeschreven, wanneer wij er zeker van zijn, dat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van deze leerling. Bij het overleg tot plaatsing worden de volgende aspecten in ogenschouw genomen:

 • De ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, waarbij ook de belangen van de andere leerlingen worden meegewogen.
 • De mate van zelfredzaamheid van de leerling.
 • De benodigde medicatie van de leerling.
 • De deskundigheid binnen de school.
 • Het draagvlak binnen de school.
 • De veiligheid voor alle betrokkenen binnen de school.
 • De geschiktheid van het schoolgebouw.
 • De te leveren kwaliteit op school.

Onze school zal elke keer zorgvuldig afwegen of plaatsing van een leerling verantwoord is.

Medicatie op school

Er zijn leerlingen, voor wie het noodzakelijk is om op school medicijnen in te nemen of die beperkte medische handelingen moeten ondergaan. Doorgaans bestaat daartegen geen bezwaar, mits er goede afspraken tussen de ouders/verzorgers en de school worden gemaakt.

In de eerste plaats is het belangrijk, dat de school tijdig en volledig wordt geïnformeerd. Dat kan tijdens het intakegesprek of in de loop van de schoolloopbaan van de leerling. Het is in het belang van de leerling, dat het hele schoolteam van de verstrekte informatie op de hoogte is. De leerling heeft immers niet alleen met de eigen leerkracht te maken. Uiteraard wordt daarbij zorgvuldig omgegaan met privégegevens. Het overleg loopt dan ook via de directeur en/of de intern begeleider, die er zorg voor dragen, dat het hele schoolteam op de hoogte is.

Medicatie en beperkte medische handelingen vormen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, leerling en school. Het is belangrijk, dat schriftelijk wordt vastgelegd wat ieders verantwoordelijkheid is. Daarbij zal de school voor wat betreft haar verantwoordelijkheid niet verder gaan dan de school ook daadwerkelijk waar kan maken.

Gezinsspecialist

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school, of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan een gezinsspecialist inschakelen. De gezinsspecialist is werkzaam op school en de leerkrachten en ouder(s) kunnen hier om advies of kortdurende begeleiding vragen. Als de gezinsspecialist wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de intern begeleider en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. In ieder geval is de gezinsspecialist er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en school. De gezinsspecialist kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, maar er is in ieder geval altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is, organiseert de gezinsspecialist passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. De gezinsspecialist werkt altijd samen met de ouders, kind en de school.

Als ouders een gesprek willen met de gezinsspecialist, kan dit via de intern begeleider van de school of rechtstreeks met de gezinsspecialist. Op school is ook een flyer met informatie aanwezig waarop het mobiele nummer van de gezinsspecialist te vinden is. De gesprekken met de gezinsspecialist zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft de gezinsspecialist na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de interne begeleider.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

Zonder uw toestemming geeft de gezinsspecialist geen informatie door aan de school of aan derden. Wel kan het in het belang van het kind zijn dat bepaalde afspraken op school bekend zijn. De gezinsspecialist van IKC Erasmus is Bart van Steenis.

Logopedie

Logopedische behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Uw kind kan bij ons terecht na verwijzing door uw huisarts. Wilt u meer informatie over logopedie bij logopediepraktijk P. Helderop? Bezoek dan de website: lpph.nl.

Louise de Voogd, logopedist van logopediepraktijk P. Helderop, is op maandag en dinsdag aanwezig.

Mitzi van de Engel, logopedist van logopediepraktijk P. Helderop, is op woensdagochtend en vrijdag aanwezig.

Klachtenregeling

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet altijd bij aan een snelle oplossing. U kunt er maar beter op tijd over beginnen. Als er klachten over (gedrag van) de leerkrachten zijn, verwachten wij dat u het met de leerkracht eerst samen probeert op te lossen. Als u er samen niet uit komt, dan kan er een gesprek met u, de leerkracht en een lid van de directie van de school volgen. Een ouder heeft ook de mogelijkheid met de klacht naar de contactpersoon van de school te gaan. Op onze school is dat Carla van Os. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-434 99 68 of per email c.vanos@wijzer.nu.

De contactpersoon luistert naar de klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt de partijen bij elkaar om er over te praten. Indien u vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Het College van Bestuur is bereikbaar via het bestuurssecretariaat (010 – 591 05 81). Wanneer u dan nog steeds vindt dat de klacht niet goed is opgelost, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de stichting, mevr. L. Scheurkogel, bereikbaar via de GGD Nieuwe Waterweg Noord, telefoonnummer 010 – 435 82 22.

Als dan uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie, Zwarte Woud 2, Postbus 85191 , 3508 AD, Utrecht, 030-280 95 90.

Vertrouwenspersoon

In een school met zoveel kinderen,leerkrachten en ouders kunnen er dingen gebeuren die niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Wanneer het om een meningsverschil                                       gaat of een misverstand of zelfs een conflict, dan is het heel belangrijk om naar de betreffende persoon te gaan om tot een oplossing te komen. Dat staat ook beschreven                                         in de klachtenregeling die al eerder genoemd staat. Als het echter gaat om zaken die heel gevoelig liggen dankunt u terecht bij een vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon is iemand die goed kan luisteren en die je handvatten geeft om gevoelige zaken aan te kaarten of om advies te geven over het geen je verder
moet doen. De vertrouwenspersoon kan advies geven, maar kan ook bemiddelen, in de zin van dat ze de weg kan wijzen ommet de andere partij in gesprek te gaan.                                              De leerkracht is de eerst aangewezen persoon om mee te spreken als het zaken betreft die de kinderen aangaan. Het kan voorkomen dat u bijzonderheden wilt bespreken en
delen met een vertrouwenspersoon van de school. Dit is Cynthia Peters 010-4349968.

De vertrouwenspersoon van de Stichting
Wijzer in Opvang en Onderwijs is Angela
Groen van het CED, telefoon 010-4071993.

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik.
 • Lichamelijk geweld.
 • Grove pesterijen.
 • Extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze persoon zal hierover adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-11 131 11 (lokaal tarief).