Contact met school

Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).De bedoeling van de AVG is o.a. om alleen die gegevens te bewaren die relevant voor een school zijn. Die gegevens van een leerling worden door tenminste 1 ouder/verzorger ondertekend bij inschrijving en door school digitaal bewaard in een leerling dossier.Onze school maakt gebruik van verschillende digitale systemen. Het bestuur van de school, Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs, heeft met alle aanbieders van de digitale systemen “AVG-proof” bewerkingsovereenkomsten afgesloten.

Een belangrijk onderwerp rond privacy is het beeldmateriaal van uw kind. Wanneer wij voor doeleinden als de website, schoolgids, nieuwsbrieven en sociale media beeldmateriaal van uw zoon/dochter willen gebruiken, zullen wij u (bij inschrijving) toestemming vragen. Hierbij wordt het voor u net zo makkelijk om uw toestemming te geven als om deze in te trekken.Het is voor u niet toegestaan om eigen gemaakte foto’s van andere kinderen van school zonder toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) te plaatsen op eigen sociale media/internet.

IKC Erasmus doet er alles aan om datalekken te voorkomen. Mocht er een datalek plaatsvinden, dan zal dit gemeld worden bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van het bestuur, Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs, conform het protocol datalekken.Alle scholen van Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs werken met het ‘Privacy reglement’ en het ‘Informatie beveiliging en privacy’ (IBP) beleid opgesteld door het bestuur en ingestemd door de GMR, zie www.wijzer.nu/privacy.

Contact

We houden u via de website, de BasisschoolApp en de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van het nieuws van school. Wilt u iets vragen of bespreken over uw kind of over de gang van zaken op school? Dan kunt u daar altijd een afspraak voor maken met de pedagogische medewerker, de leerkracht, intern begeleider of de directie. In verband met de lessen kunnen afspraken met leerkrachten alleen na schooltijd plaatsvinden. Met de directie en de intern begeleider kunt u ook op een ander moment een afspraak maken.

IKC Erasmus contactgegevens
Huijgensstraat 64, 3131 WN Vlaardingen
E: infoikcerasmus@wijzer.nu
T: Tel. 010-434 99 68