Zorg & begeleiding

Zorg voor optimale ontwikkeling

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig bij het leren. Daarom hebben we de zorg en extra begeleiding nauwkeurig beschreven. Zo kan een kind de stof sneller leren, waardoor hij of zij weer beter mee kan doen in de klas.

Lees verder 

Zorg & begeleiding - Zorg voor optimale ontwikkeling - IKC Erasmus (Vlaardingen)

Zorg in de klas

Kinderen die in de groep extra hulp nodig hebben, krijgen dit van de leerkracht. Hiervoor geeft de leerkracht deze kinderen extra uitleg of andere begeleiding. Dit gebeurt wanneer de andere kinderen na de instructie zelfstandig aan het werk zijn en heeft dus geen nadelig effect op de andere kinderen.

Aangepaste leerlijn

In sommige gevallen is het nodig dat een kind een aangepaste leerlijn gaat volgen. Als dat nodig mocht zijn, dan wordt dit door de leerkracht besproken met de intern begeleider en de ouders. Deze leerlijn kan dan hoger of lager liggen dan de leerlijn van de groep.

Samen met jullie als ouders wordt het plan voor de aangepaste leerlijn opgesteld. Ook wordt er besproken welke gevolgen dit kan hebben voor bijvoorbeeld de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Dit plan wordt verwerkt in een zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP) en wordt door de ouders en de school ondertekend.

Zorg met ondersteuning van externen

In sommige gevallen biedt de zorg in de klas niet voldoende mogelijkheden. Als IKC vragen we dan advies van deskundigen uit het zorgteam bestaand uit externe professionals.

Deze professionals kijken vanuit hun deskundigheid mee naar eventuele aanpassingen die nog gedaan kunnen worden en geven als team adviezen. Deze adviezen worden met de ouders besproken en wanneer het nodig is kan het zorgteam ook een kind observeren.

Samenstelling zorgteam

In het zorgteam zitten:

 • Een medewerker van het samenwerkingsverband Onderwijs dat Past.
 • De gezinsspecialist.
 • Een jeugdverpleegkundige van het Centrum Jeugd en Gezin.

Rol medewerker Onderwijs dat Past

Elk kindcentrum heeft een vast contactpersoon bij het samenwerkingsverband. Dit is een medewerker van het samenwerkingsverband Onderwijs dat Past.

Deze externe professional heeft de volgende taken en rollen:

 • Zorg voor korte lijnen tussen het onderwijs en de zorg die een kind nodig kan hebben.
 • Het kind vanuit deskundigheid observeren.
 • De school extra handvatten geven om het kind op een voor hem/haar aangepaste manier te begeleiden.

Daarnaast heeft de medewerker van Onderwijs dat Past inzicht in meerdere instanties die het kind (naast de begeleiding in de klas) kunnen ondersteunen.

Financiering

De financiering hiervan verloopt via het samenwerkingsverband.

Overlegmomenten

De overlegmomenten met deze contactpersoon vinden volgens een vast patroon plaats. Bij deze overlegmomenten zijn ook de intern begeleider en andere direct betrokkenen van het kind aanwezig.

De gezinsspecialist

Onze gezinsspecialist is Yusra Nanheknan. Zij wordt ingeschakeld als er zorgen zijn over een kind, waarbij problemen spelen die op andere gebieden liggen dan het leren. Een gezinsspecialist ondersteunt bij problemen die ouders, verzorgers, leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers ervaren.

Waarbij inzetten?

Zowel ouders als teamleden kunnen de gezinsspecialist om een gesprek vragen. Dit kan bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling, de opvoeding en het gedrag van hun kind thuis of op school.

Je kunt dan denken aan vragen als:

 • Jouw kind zit niet lekker in zijn vel, maar je weet niet waardoor.
 • Je hebt als ouders praktische problemen. Deze problemen hebben negatieve invloed op het welzijn en het gedrag van je kind, maar je weet niet waar je hiervoor hulp kunt krijgen.
 • Je gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar je kind of kinderen.
 • Er is iemand overleden in jouw omgeving. Dit heeft veel invloed op het welzijn en het gedrag van je kind. Je weet niet hoe jij hem/haar hierbij kan helpen.
 • Jouw kind kan druk zijn, niet luisteren, teruggetrokken zijn, slecht slapen, bedplassen, verdrietig zijn, enzovoort. Dit kunnen tekenen zijn dat hij/zij spanningen ervaart, waarvan jij als ouder niet weet waar het vandaan komt of wat je eraan kunt doen.
 • Als je twijfelt of je met jouw vraag op de goede plek bent, is dit al reden genoeg om een afspraak te maken en deze vraag te stellen.

Ook voor kleine problemen

De gezinsspecialist is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor kleine vragen en twijfels. Je kunt als ouder bij de gezinsspecialist dan ook terecht voor advies, ondersteuning, kortdurende hulpverlening of een verwijzing naar een andere instanties.

Onthoud dat de gezinsspecialist er is om jouw kind én jou/jullie bij de opvoeding te helpen.

Afspraak maken

Je kunt een afspraak met de gezinsspecialist maken via de intern begeleider, de directie of direct via de gezinsspecialist zelf.

Jeugdverpleegkundige van het CJG

De jeugdverpleegkundige sluit aan in gesprekken met het zorgteam om medische problemen te bespreken. In deze situaties is een kind vaak al van jongs af aan bekend bij het Centrum Jeugd en Gezin. Dit kan mogelijke problemen verklaren.

Bewaking privacy

Vanwege de wet op de privacy zal de jeugdverpleegkundige alleen informatie delen als er toestemming is van de ouders.

Logopedie

Logopedie is het behandelen en helpen van mensen die moeite hebben met spreken. Slikken of het begrijpen van taal kunnen hier ook bijhoren. IKC Erasmus werkt samen met een logopedist om kinderen hierbij te helpen.

Wanneer een teamlid of een ouder afwijkingen in spraak- of taalontwikkeling signaleert en denkt dat logopedie hierbij kan helpen, meld hij of zij dit. De pedagogisch medewerker of leerkracht zal dit vervolgens met de intern begeleider en jullie als ouders bespreken.

Praktische informatie

IKC Erasmus werkt nauw samen met Céline Meijers. Zij is logopedist bij Logopediepraktijk Peter Helderop. Deze praktijk geeft aan dat de logopedische behandeling volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering en dat het kind bij de praktijk terecht kan na verwijzing door jullie huisarts.

Kijk voor meer informatie over deze praktijk op: lpph.nl.

Céline Meijers is op donderdag en vrijdag aanwezig.